Home / อำนาจหน้าที่/บทบาทภารกิจ

อำนาจหน้าที่/บทบาทภารกิจ

           อำนาจหน้าที่/บทบาทภารกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดการความรู้ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์อ้างอิงสารสนเทศการแพทย์
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการ วิชาการ และบริหารจัดการของกรมการแพทย์สู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ
3. ประสาน สนับสนุน และพัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์ เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งในและนอกกรมการแพทย์
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา