Home / โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักดิจิทัลการแพทย์ แบ่งการทำงานเป็นกลุ่มงานทั้ง 3 กลุ่มงาน

กลุ่มงานอำนวยการ

1. บริหารจัดการงานบุคลากร คำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการ และจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาบุคคล ประสานและร่วมดำเนินงานโครงการ
3. บริหารจัดการงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน
4. สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมที่ดีของการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์กร
5. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ

1. ส่งเสริม ประสาน สนับสนุน และพัฒนาการนำบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ เพื่อสนันสนุนจัดการสารสนเทศการแพทย์และเป็นศูนย์อ้างอิง
2. จัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศการแพทย์และจัดการฐานความรู้การแพทย์
3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ และจัดการข้อมูลสารสนเทศการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานสถานการณ์การบริการทางการแพทย์ และสนับสนุนงานวิจัย
4. จัดทำและพัฒนาฐานความรู้การแพทย์สำหรับประชาชน
5. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดทำทะเบียนสุขภาพในบริบทกรมการแพทย์
6. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนบริบทกรมการแพทย์เป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ
7. ให้บริการวิชาการและคำปรึกษาด้านวิชาการ
8. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อผลักดันกรมการแพทย์เป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ
2. บริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ให้มีมาตรฐาน คุณภาพความมั่นคงปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงกันได้
3. วิเคราะห์ ออกแบบ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมทั้งให้คำปรึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการความรู้และเผยแพร่ เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการ วิชาการ และบริหารจัดการของกรมการแพทย์ สู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ
5. จัดทำแผนแม่บท และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกำกับติดตาม และประเมินผล 6. พัฒนารูปแบบและวิธีการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตอบสนองภารกิจ การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการวางแผน
7. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา